Skip to content

Algemene voorwaarden

De werkzaamheden kunnen een aanvang nemen na schriftelijke opdrachtverlening. Deze opdrachtverstrekking betreft zowel het inhoudelijke als het financiële deel van de offerte.

Voor zover niet anders in deze offerte beschreven, is op het eventueel verstrekken van de opdracht De Nieuwe Regeling van toepassing. Dit geldt zowel voor wat betreft honorering als de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en tuin- en landschapsarchitect (DNR 2011).

Wij gaan ervan uit dat – indien nodig – recent digitaal kaartmateriaal met aanwezige bebouwing, bomen, kabels en leidingen, hoogtematen en overige relevante gegevens zoals genoemd in deze offerte van het gebied voorhanden zijn en bij de aanvang van het project zullen worden overhandigd (als DWG bestand of pdf versie).

Alle werkzaamheden, onderzoeken en overleg, voor zover niet beschreven in deze offerte, die voor de voortgang van het planproces noodzakelijk blijken, zullen na overleg en goedkeuring van de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht op basis van bestede tijd en tegen de genoemde uurtarieven.

Ten behoeve van de berekening van de advieskosten en voor berekening van meer- of minderwerk worden de volgende uurtarieven gehanteerd:

  • Projectmanager (P):€ 140,-
  • Senior (S): € 120,-
  • Landschapsarchitect (A): € 95,-
  • Historicus (H): € 90,-
  • Werkvoorbereider (W): €   90,-
  • Tekenaar (T):  € 80,-

 (genoemde tarieven zijn exclusief BTW, reprokosten en reiskosten)

Wij rekenen 9% bureaukosten.

Wij rekenen €  0,42 / km aan reiskosten voor ieder terreinbezoek. Ten behoeve van te maken reiskosten wordt geen reistijd in rekening gebracht.

Bedragen genoemd in de offerte zijn exclusief 21% BTW.

Overlegmomenten zijn in de offerte vastgelegd. Extra overleg wordt als meerwerk beschouwd. Alleen extra overleg met de opdrachtgever op initiatief van de opdrachtnemer ten behoeve van voortgang of informatieoverdracht wordt als onderdeel van de opdracht gezien.

Het uitvoeren van constructieberekeningen en het maken van constructietekeningen zijn niet in deze offerte opgenomen.

Benodigde toestemmingen/vergunningen worden door en voor rekening van de opdrachtgever aangevraagd.

Tekenwerkzaamheden worden digitaal verricht in Vectorworks. Gemaakte tekeningen worden zowel analoog als digitaal aangeboden en geconverteerd naar DWG of pdf bestanden. Debie & Verkuijl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten bij het converteren van bestanden in DWG-formaat naar een ander bestandsformaat.

Debie & Verkuijl is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in aangeleverde tekeningen. Indien aangeleverde tekeningen in het werk gecontroleerd moeten worden en blijkt dat aangeleverde tekeningen moeten worden aangepast zal dit in overleg met de opdrachtgever plaats vinden op basis van een vergoeding van de hiertoe gemaakte uren.

Wij kunnen deze offerte alleen gestand doen indien er geen vertragingen in het planproces optreden. Vertraging van het planproces kan leiden tot een verhoging van het honorarium. Wij zullen, indien dit feit zich voordoet, hierover in overleg treden met de opdrachtgever of waarnemend opdrachtgever en gezamenlijk de financiële consequenties hiervan vaststellen.

Eventuele prijsbeschikkingen van het Ministerie van Economische Zaken omtrent BTW en/of overige kosten kunnen het geoffreerde bedrag gedurende het planproces doen wijzigen.

De volgende betalingsregeling is van toepassing:

  • 15% bij opdrachtverlening en / of start van de werkzaamheden.
  • Aansluitend sturen wij u elke maand gedurende het planproces een declaratie, gespecificeerd naar honorarium, verschotten en btw. Wij zien uw betaling graag binnen een maand na datum van de declaratie tegemoet.
  • Verrekening van meer of minder gemaakte reis-, verblijf- en reproductiekosten na oplevering van de werkzaamheden.

De eindrapportage zal in tweevoud aan de opdrachtgever worden aangeleverd. Meerdere exemplaren en eventuele reproductiekosten t.b.v. derden zullen tegen werkelijk gemaakte kosten worden doorberekend.

Op alle vervaardigde producten berust auteursrecht.

Back To Top