Skip to content

Planvorming en Advies > Landschapsontwikkelingsplannen

Nieuw toekomstperspectief voor landgoederen

Tegenwoordig zijn monumentale objecten vanwege hun authentieke karakter, ligging en grootte interessant als herbestemmingslocatie. Erfgoed wordt vaak door bedrijven en instellingen als een aantrekkelijk vestigingsmilieu beschouwd omdat hieraan een unieke identiteit ontleend kan worden. Voormalige kloostercomplexen, buitenplaatsen of landgoederen kunnen om economische redenen dan te maken krijgen met functiewijzigingen en worden bijvoorbeeld omgevormd tot comfortabele zorginstellingen. Om deze nieuwe bestemming praktisch en economisch rendabel te maken is revitalisering van de bestaande bebouwing én omgeving noodzakelijk. Uitbreiding in de vorm van nieuwbouw komt dan regelmatig voor.

Debie & Verkuijl ondersteunt opdrachtgevers en de beoordelende overheid in dit herbestemmingsproces door zorgvuldig opgestelde landschapsontwikkelingsplannen  die rekening houden met de bestaande kernkwaliteiten van cultuur, landschap en natuur.

Waardevermeerdering

Minder waardevol erfgoed, ontstaan door verwaarlozing of ondoordachte interventies uit het verleden, kan juist door ontwikkeling versterkt worden omdat dan financiële middelen beschikbaar komen die een extra impuls geven aan herstel en behoud ervan zodat de toekomstige vitaliteit weer gegarandeerd is. Ontwikkelingen in de vorm van toevoegingen geven dan een extra dimensie.

De toekomst zal zich dan ook niet enkel op ‘waardestelling’ maar juist op ‘waardevermeerdering’ moeten richten.

Back To Top